Om Altinn-samarbeidet


Altinn ble startet som et samarbeid mellom Skatteetaten, Statistisk sentralbyrå og Brønnøysundregistrene i 2002, og skulle være en ALTernativ INNrapporteringskanal for økonomiske data. Altinn ble offisielt åpnet av tidligere finansminister Per-Kristian Foss og nærings- og handelsminister Ansgar Gabrielsen 4. desember 2003.

Siden portalen www.altinn.no ble lansert har den vært i stadig vekst. Samarbeidet har blitt utvidet betydelig og består per november 2018 av 50 ulike tjenesteeiere, med Skatteetaten som den desidert største.

 • Arbeids- og velferdsetaten (NAV)
 • Arbeidstilsynet
 • Asker kommune
 • Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir)
 • Brønnøysundregistrene
 • Datatilsynet
 • Direktoratet for byggkvalitet
 • Direktoratet for e-helse
 • Direktoratet for mineralforvaltning (DIRMIN)
 • Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)
 • Direktoratet for økonomistyring (DFØ)
 • Enova
 • Etatenes fellesforvaltning (EFF)
 • Fellesordningen for AFP
 • Finanstilsynet
 • Fiskeridirektoratet
 • Forsvaret
 • Helsedirektoratet
 • Husbanken
 • Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD)
 • KS (Kommunesektorens organisasjon
 • Kulturrådet
 • Kystverket
 • Landbruksdirektoratet
 • Lotteri- og stiftelsestilsynet
 • Luftfartstilsynet
 • Lånekassen
 • Mattilsynet
 • Miljødirektoratet
 • Nasjonalbiblioteket
 • Nasjonal kommunikasjonsmyndighet
 • Nasjonal sikkerhetsmyndighet
 • Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
 • Norsk pasientskadeerstatning
 • Oljedirektoratet
 • Patentstyret
 • Politiet
 • Sjøfartsdirektoratet
 • Skatteetaten
 • Skedsmo kommune
 • Statens arbeidsmiljøinstitutt
 • Statens kartverk
 • Statens legemiddelverk
 • Statens pensjonskasse
 • Statens sivilrettsforvaltning
 • Statens strålevern
 • Statens vegvesen
 • Statistisk sentralbyrå
 • Tilsynsrådet for advokatvirksomhet
 • Tolldirektoratet
 • Utlendingsdirektoratet
Fant du det du lette etter?

Takk for tilbakemeldingen.

Åpne kontaktskjema