Dei aller fleste blir varsla elektronisk om skatteoppgjeret sitt 27.-28. juni. Då ligg melding om oppgjeret klar i innboksen. Vi varslar deg på e-post eller sms når skatteoppgjeret ditt er klart. Vi kan dessverre ikkje gje deg ein konkret dato for når du får oppgjeret ditt. Har du pengar til gode vil desse bli utbetalt innan tre veker etter den datoen som står øverst i høgre hjørne på skatteoppgjeret ditt. Første mogelege dato for utbetaling dersom du har pengar til gode er 27. juni. Neste moglegheit er 15. august, og deretter blir det løpande oppgjer fram til 24. oktober.

Til innboksen

Om denne tenesta

Skatteoppgjer i juni:

Dei fleste lønnstakarar og pensjonistar får skatteoppgjeret i juni. Dette er skattepliktige med etter måten enkle skattetilhøve.

Forfall for restskatt:

Restskatt over kr 1000 skal betalast i to terminar og forfallet er 3 og 8 veker etter skatteoppgjersdato. Men første forfall er ikkje før 20.august 2018.

Eigenendring av skattegrunnlaget, klage og domstolsbehandling:

Dersom du oppdagar feil i opplysningane i skattemeldinga som har ført til for høgt eller lågt skattegrunnlag, kan du no korrigere grunnlaget ved å levere ei endringsmelding. Du kan levere endringsmelding fleire gonger, men meldingane må ha kome til skattestyresmaktene seinast 3 år etter fristen for å levere skattemeldinga. Sjå skatteetaten.no dersom du vil ha meir informasjon.

Du kan ikkje endre postar i skattemeldinga ved ei endringsmelding dersom du har teke imot varsel om at skattestyresmaktene har kontrollert opplysningane i posten.

Skattegrunnlag som er fastsett av skattestyresmaktene kan berre endrast gjennom klage til Skatteklagenemnda. Du kan sende klaga via skatteetaten.no/klage eller i brev til skattekontoret. Klaga må vere skriftleg, og det må gå fram kva du ønskjer å klage på og ei grunngjeving for dette. Klagefristen er 6 veker frå du tok imot vedtaket om skattestyresmaktene si fastsetjing.

Skatteoppgjer til hausten:

Lønnstakarar og pensjonistar som skattekontoret treng meir tid til, vil få skatteoppgjeret når det er ferdig behandla. Frå medio august blir det løpande oppgjer fram til onsdag 24. oktober. Restskatt under 1000 kroner skal betalast innan 3 veker etter skatteoppgjersdato. Restskatt over 1000 kroner skal betalast med like beløp hhv 3 og 8 veker etter skatteoppgjersdato.  Vi viser forøvrig til skattekalenderen på Skatteetaten.no.

Spørsmål til skatteoppgjeret

Ver vennleg å vent til har fått skatteoppgjeret før du tek kontakt med skatteopplysninga eller skatteoppkrevjar.

Skatt til gode

Ver merksam på at sjølv om skatteoppgjeret viser at du har skatt til gode, er det ikkje sikkert at du får beløpet utbetalt. Skyldar du skatt for tidlegare år, vil tilgodebeløpet bli brukt til å dekkje dette. Tilgodebeløpet kan også bli brukt til å dekkje mellom anna skyldig arveavgift, bidragsgjeld, visse kommunale avgifter og årsavgift for bil.

Korleis kjem skattepengane?

Skattepengane blir overførte til bankkonto du har oppgitt eller sendt på utbetalingskort.

Skattekontoret eller kemnaren kan ikkje framskynde utbetalinga til deg.

Om personvern

Skattedirektoratet er behandlingsansvarleg etter personopplysningslova for skatteoppgjeret på Internett. Opplysningane blir behandla med heimel i lov.

Opplysningane er underlagt Skatteetaten si teiingsplikt, og Skattedirektoratet har iverksett tryggleikstiltak.

Trenger du hjelp?

Ta kontakt med Skatteetaten:

Kontaktinformasjon

Vanlige spørsmål og svar om skatteoppgjøret

Åpne kontaktskjema