Turvognløyve

Skjemaet benyttes i forbindelse med søknad om turvognløyve. Den som mot vederlag vil drive nasjonal eller internasjonal persontransport med motorvogn registrert for over åtte personer(minibuss eller buss) må levere søknad.

Om denne tjenesten

Søknad om løyve sendes til Statens vegvesen,

Region Vest, Askedalen 4. 6883 Leikanger

E-post: transportloyve@vegvesen.no

Alle som skal søke turvognløyve.

Følgende dokumentasjon skal være vedlagt søknaden:

Dokumentasjon på bestått godkjent faglig kvalifikasjon (attestert kopi).

Original attest for bestått teoridel til førerprøve eller attestert kopi av førerkort.

Firmaattest eller attestasjon fra Enhetsregisteret dersom enkeltpersonforetak.Politiattest ikke eldre enn tre måneder.

Dersom politiattesten inneholder bemerkninger om overtredelse av vegtrafikklovgivningen eller annen relevant lovgivning, skal kopi av dom/forelegg vedlegges attesten.

Original garantierklæring fra bank eller forsikringsselskap, attest fra skatteetaten og utskrift fra konkursregisteret.

Attestene må ikke være eldre enn tre måneder.

Turvognløyve gjelder for persontransport utenfor rute med motorvogn registrert for mer enn 9 personer (minibuss/buss). Løyvet gir adgang til både det nasjonale og det internasjonale markedet. Løyvet har en gyldighetstid på 10 år.

Krav til søker:

Det kreves godkjenning fra Statens vegvesen før du kan starte persontransport med turvogn (minibuss/buss).

Det kreves at søkeren:

  • driver en fast og varig virksomhet i Norge, 
  • har god vandel, 
  • har tilstrekkelig faglig kompetanse. Kravet om faglig kompetanse anses å være oppfylt dersom søkeren enten kan fremlegge vitnemål for bestått eksamen fra en eksamensordning som er godkjent av departementet, innehar løyve for den løyvetype det søkes om, eller har ledet et transportforetak sammenhengende i perioden på 10 år før 4. desember 2009.
  • har tilfredsstillende økonomisk evne. Søkeren må ved søknad om ett løyve fremlegge en garantierklæring fra bank eller forsikringsselskap på en kroneverdi tilsvarende 9 000 euro. For løyver ut over dette gjelder en kroneverdi tilsvarende 5 000 euro for hvert løyve.

 

Selskaper:

Er søkeren et selskap eller annen juridisk person, må den til enhver tid ansvarlige leder fylle kravene til vandel og faglig kvalifikasjon.Kravet til økonomi må oppfylles av selskapet. Er søkeren et nyopprettet selskap, må også den ansvarlige leder oppfylle kravet til økonomi.

Gebyr:

For søknad om felleskapsløyve betales et gebyr på 3 400 kr. For hver attestert kopi betales 1 000 kr.Gebyret skal være betalt før løyvet utstedes.

 

Merknader:

Utstedelse av et nytt internasjonalt løyve for gods- og turvogn (fellesskapsløyvet) vil også gjelde som nasjonalt løyve. Det vil dermed ikke bli utstedt egne løyver for nasjonal gods- og turvogntransport. Løyveperioden for det nye løyvet er satt til 10 år. Samtidig vil allerede utstedte nasjonale løyver for gods- og persontransport få en gyldighetstid på 10 år fra endringene settes i verk.

Enhver som skal drive transport mot vederlag, må ha løyve.

Med ”drive” menes her all transport med unntak av det rent sporadiske.

Åpne kontaktskjema