Skjemaet brukes for å søke om midler til utredninger og forprosjekt som styrene for «Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri» lyser ut én til tre ganger per år.

Start tjeneste

Om denne tjenesten

Bruk skjemaet hvis du ønsker å søke om midler som styrene for «Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri» lyser ut til mindre forsknings- og utviklingsprosjekter. Når søknadsfristen er klar finner du den på Landbruksdirektoratets nettsider om Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri.

Utrednings- og forskningsvirksomheter, fag- eller næringsorganisasjoner eller andre foretak.

For å søke, må du har rollen «Primærnæring og næringsmidler» eller ha enkeltrettighet til dette skjemaet i Altinn.

For å sjekke om du har riktig rolle eller enkeltrettighet, kan du logge inn i Altinn og se under menypunktet "Profil | Skjema og tjenester du har rettighet til". Om du ikke har riktig rolle eller enkeltrettighet, må du få noen som har delegeringsrettighet til å delegere den til deg. Se Altinns hjelpesider for veiledning om roller og rettigheter.

I tillegg må foretaket du søker for være registrert i Enhetsregisteret. Informasjon om hvordan du registrerer et foretak finner du på nettsidene til Brønnøysundregistrene.

Kun én søknad kan opprettes per foretak om gangen
På vegne av samme foretak er det kun én om gangen som kan opprette og sende inn søknad i Altinn. For foretak som ønsker å sende inn flere søknader, kan denne begrensingen skape problemer hvis flere venter med å sende inn søknad til siste dag før fristen går ut. En søker fra samme foretak vil komme inn i en allerede lagret søknad, hvis den ikke er sendt inn. Vi anbefaler derfor å sende inn søknad umiddelbart etter at den er opprettet i stedet for å benytte seg av funksjonen med å lagre søknaden midlertidig, for å sende den på et senere tidspunkt.

Vi oppfordrer foretak som skal sende inn flere søknader om å koordinere opprettelse og innsending av søknader. Prosjektbeskrivelse og andre vedlegg som skal følge søknaden, kan arbeides med utenfor Altinn, og lastes opp i den elektroniske søknaden når den skal sendes inn.
Vær oppmerksom på at alle brev i saken vil gå til foretaket sin Altinn-innboks, med varsel på e-post/tlf. til kontaktperson for prosjektet.

«Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri» har to finansieringskilder: Fondet for forskningsavgift på landbruksprodukter (FFL) og Forskningsmidler over jordbruksavtalen (JA).

FFL skal finansiere forskning knyttet til landbruksprodukter som brukes til å fremstille nærings- og nytelsesmidler, samt fôrkorn til husdyr. Avgiften er brukernes bidrag til å fremme forskning som skal komme en bransje eller en produksjon til gode.

JA-midlene skal bidra til å dekke avtalepartenes behov for forskning og utvikling med hovedvekt på anvendt kunnskap. Midlene forhandles fram i det årlige jordbruksoppgjøret. Avtalepartene er staten ved Landbruks- og matdepartementet, Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag.

Trenger du hjelp?

Ta kontakt med Landbruksdirektoratet:
forskning@landbruksdirektoratet.no

Åpne kontaktskjema