Selskapsvognløyve

Skjemaet benyttes i forbindelse med søknad om selskapsvognløyve. Den som mot vederlag vil drive persontransport med motorvogn registrert for høyst åtte sitteplasser må levere søknad.

Om denne tjenesten

Søknad om løyve sendes til fylkeskommunen der søkeren har sin forretningsadresse.

Alle som skal søke selskapsvognløyve.

Følgende dokumentasjon skal være vedlagt søknaden:

Vitnemål for bestått eksamen godkjent av departementet.

Politiattest ikke eldre enn tre måneder. Vandelskravet må dokumenteres hvert femte år.

Garantierklæring fra bank eller forsikringsselskap, attest fra kommunekasserer, attest fra skatteetaten og utskrift fra konkursregisteret.

Attestene må ikke være eldre enn tre måneder.

Det stilles krav om at motorvognen som skal brukes er eksklusiv. Løyvet er behovsprøvd.


Krav til søkeren:

Det kreves at søkeren:

  • driver en fast og varig virksomhet i Norge,
  • har god vandel,
  • har tilstrekkelig faglig kompetanse. Kravet om faglig kompetanse anses å være oppfylt dersom søkeren enten kan fremlegge vitnemål for bestått eksamen fra en eksamensordning som er godkjent av departementet, innehar løyve for den løyvetype det søkes om, eller har ledet et transportforetak sammenhengende i perioden på 10 år før 4. desember 2009. Kravet til faglig kompetanse også kan oppfylles gjennom egne løyvekurs for drosjeløyve.
  • har tilfredsstillende økonomisk evne. Søkeren må ved søknad om ett løyve fremlegge en garantierklæring fra bank eller forsikringsselskap på en kroneverdi tilsvarende 9 000 euro. For løyver ut over dette gjelder en kroneverdi tilsvarende 5 000 euro for hvert løyve.

Selskap:

Er søkeren et selskap eller annen juridisk person, må den til enhver tid ansvarlige lederen fylle kravene til vandel og faglig kvalifikasjon.Kravet til økonomi må oppfylles av selskapet. Er søkeren et nyopprettet selskap, må også den ansvarlige leder oppfylle kravet til økonomi.

Gebyr:

For søknad om felleskapsløyve betales et gebyr på 3 400 kr. For hver attestert kopi betales 1 000 kr.Gebyret skal være betalt før løyvet utstedes.

Merknad:

Enhver som skal drive transport mot vederlag, må ha løyve.
Med ”drive” menes her all transport med unntak av det rent sporadiske.

Hvilken fylkeskommune skal du søke i?

Åpne kontaktskjema