Drosjeløyve

Den som mot vederlag vil drive nasjonal eller internasjonal persontransport med motorvogn, må ha løyve. Det samme gjelder den som utfører persontransport mot vederlag på liknende måte som drosje når tilbud om transport er rettet til allmennheten på offentlig plass. Skjemaet benyttes i forbindelse med søknad om drosjeløyve.

Om denne tjenesten

Søknad om løyve sendes til fylkeskommunen der søkeren har sin forretningsadresse.

Alle som skal søke drosjeløyve.

Ta kontakt med fylkeskommunen for informasjon om hvilke vedlegg som kreves.

Drosjeløyve er behovsprøvd. Det vil si at fylkeskommunen vurderer behovet for drosjeløyver før løyve eventuelt utstedes.

Dersom et løyve blir ledig som følge av dødsfall eller oppsigelse, har søker med minst to års ansiennitet som full tids drosjefører i løyvedistriktet, fortrinnsrett til det ledige løyvet.
Fylkeskommunen avgjør på hvilke vilkår tildelingen av nye løyver skal skje.

 

 

Det kreves at søkeren:

  • driver en fast og varig virksomhet i Norge,
  • har god vandel,
  • har tilstrekkelig faglig kompetanse. Kravet om faglig kompetanse anses å være oppfylt dersom søkeren enten kan fremlegge vitnemål for bestått eksamen fra en eksamensordning som er godkjent av departementet, innehar løyve for den løyvetype det søkes om, eller har ledet et transportforetak sammenhengende i perioden på 10 år før 4. desember 2009.
  • har tilfredsstillende økonomisk evne. Søkeren må ved søknad om ett løyve fremlegge en garantierklæring fra bank eller forsikringsselskap på en kroneverdi tilsvarende 9 000 euro. For løyver ut over dette gjelder en kroneverdi tilsvarende 5 000 euro for hvert løyve. 

 

Selskaper:

Er søkeren et selskap eller annen juridisk person, må den til enhver tid ansvarlige leder fylle kravene til vandel og faglig kvalifikasjon.

Kravet til økonomi må oppfylles av selskapet. Er søkeren et nyopprettet selskap, må også den ansvarlige leder oppfylle kravet til økonomi.

 

Gebyr: 

For søknad om felleskapsløyve betales et gebyr på 3 400 kr. For hver attestert kopi betales 1 000 kr. Gebyret skal være betalt før løyvet utstedes.

 

Merknad:

Enhver som skal drive transport mot vederlag, må ha løyve.
Med ”drive” menes her all transport med unntak av det rent sporadiske.

Hvilken fylkeskommune skal du søke i?

Åpne kontaktskjema